De vitale gemeente

Een preventieve check van uw gemeente

Hoe vitaal is uw gemeente?

De wereld verandert continu. Crisis en verandering lijken een constante. Gemeenten moeten zich weerbaar en wendbaar daartoe verhouden. Het is essentieel dat zij vitaal zijn, om de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities aan te kunnen. Een preventieve check stelt gemeenten in staat om proactief in ontwikkeling te blijven, in plaats van reactief te moeten reorganiseren.

Proactief inspelen op uitdagingen

Een vitale gemeente is een gemeente die proactief inspeelt op de maatschappelijke opgaven, op bestuurlijke ambities, regionale vraagstukken en de wensen en verwachtingen van inwoners, ondernemers, instellingen en medeoverheden daarin tijdig betrekt.

Demografische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden, arbeidsmarktkrapte, economische voorspoed of onzekerheid, sociale tweedeling en bijvoorbeeld klimaat- en energievraagstukken, zetten gemeenten onder druk.

Belangrijk is om deze uitdagingen te doorgronden en er proactief op in te kunnen spelen. Een preventieve doorlichting van de organisatie draagt bij een een groeiend zelfbewustzijn, vertrouwen in de eigen kracht van de gemeente én aan een omgeving van continu leren en ontwikkelen. Het voorkomt daarmee een ingrijpende reorganisatie.

Wendbaar en weerbaar in een steeds veranderende omgeving

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen.

De check biedt u inzicht in onder andere: 
  • De mate waarin de visie van de gemeente helder en gedragen is binnen de organisatie.
  • De (dis)balans tussen kerntaken, opgaven en ambities vs. beschikbare middelen.
  • De sterkten en knelpunten in structuur, sturing, leiderschap, gedrag en werkgeverschap.
  • De rol in de regio en de verbinding met de samenleving.
Methodologische opzet

Deze preventieve check kent een methodologische opzet en daarbij passende aanpak. Afhankelijk van uw specifieke context of wensen om in te zoomen op onderdelen, maken wij deze preventieve check graag op maat voor uw gemeente.

Tien elementen van een vitale gemeente

De preventieve check wordt uitgevoerd op basis van tien elementen. Deze zijn ieder voor zich, maar zeker ook in samenhang met elkaar, essentieel voor het weerbaar en wendbaar functioneren van een gemeente.

Ieder van de tien elementen is uitgewerkt in een set van indicatoren. Per indicator wordt de gemeente (in een vijfpuntsschaal) ‘gescoord’ op de mate van vitaliteit. Dat doen we deels door zelfdiagnose en deels door een expertmatig oordeel, soms in vergelijking met referentiegroepen en benchmarks.

Zo komen we sámen met de gemeente tot een objectieve en onderbouwde preventieve diagnose van de vitaliteit van uw gemeente. Een krachtig inzicht voor een zelfbewuste ontwikkeling.

Benieuwd naar de vitaliteit van uw gemeente? Of wilt u meer informatie over de aanpak of de onderliggende indicatoren die horen bij de tien elementen van de vitale gemeente?

Neem contact op met Ben Maes,
Senior adviseur De vitale gemeente
06 21 35 51 84
of stuur een mail b.maes@en-vdl.nl

Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley