Hervormingsagenda en de beleidshistorie

Reflectie op inspiratiesessie met Sharon Stellaard 22 maart 2024

Op vrijdag 22 maart was Sharon Stellaard de inspirator op de kennissessie voor onze adviseurs en relaties. Een interactieve sessie over de verplichte regionalisering* in de Hervormingsagenda Jeugd. Dit deden ze aan de hand van het promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid’ van Sharon Stellaard en de kennis en ervaringen van Hind Darid op het gebied van regionale samenwerkingen.

  • De verplichte regionalisering wordt geregeld in het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’. Onlangs heeft de Raad van State een advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Zij onderschrijven het belang van verplichte regionalisering, maar hebben wel enkele kritische opmerkingen. Het ministerie van VWS bezint zich op dit moment over het advies en de consequenties daarvan op het wetsvoorstel.

Een kleine greep van inzichten die we opdeden tijdens deze bijeenkomst met Sharon:

  • De eerste 1.000 dagen van het kind zijn van essentieel belang in de vorming.
  • Die 1.000-dagen-regel geldt ook voor stelsels. Het DNA van instituties en stelsels wordt in die fase bepaald. Dus wil je iets veranderen… dan moet je terug naar de oorsprong van het stelsel. En dus niet veranderen op de huidige knelpunten.
  • Wat een confronterende eye openers vandaag tijdens de &VDL inspiratiesessie met bijdragen van Hind Darid en Sharon Stellaard. De geschiedenis herhaalt en herhaalt zich. Zonder bewustzijn op het feit dat we in een patroon van boemerangbeleid zitten.
  • Een vergelijk van de “startnota jeugdwelzijnsbeleid” (1974) en de “Hervormingsagenda Jeugd”. We zijn 50 jaar verder, maar wat een pijnlijke overeenkomsten in beleidsvoornemens.
  • De boodschap van Sharon: alles is ooit in een context van een persoon en een politieke constellatie tot stand gekomen. Het begon met een idee, van iemand. Stel die gedachten, dat idee weer ter discussie en begin opnieuw.
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley