Menu Close

De vitale gemeente

Een preventieve check van uw gemeente

Hoe vitaal is uw gemeente?

De wereld verandert continu. Crisis en verandering lijken een constante. Gemeenten moeten zich weerbaar en wendbaar daartoe  verhouden. Het is essentieel dat zij vitaal zijn, om de maatschap-pelijke opgaven en bestuurlijke ambities aan te kunnen. Een preventieve check stelt gemeenten in staat om proactief in ontwik-keling te blijven, in plaats van reactief te moeten reorganiseren.

Proactief inspelen op uitdagingen

Een vitale gemeente is een gemeente die proactief inspeelt op de maatschappelijke opgaven, op bestuurlijke ambities, regionale vraagstukken en de wensen en verwachtingen van inwoners, ondernemers, instellingen en mede-overheden daarin tijdig betrekt. 

Demografische ontwikkelingen, technolo-gische mogelijkheden, arbeidsmarktkrapte, economische voorspoed of onzekerheid, sociale tweedeling en bijvoorbeeld klimaat- en energievraagstukken, zetten gemeenten onder druk. 

Belangrijk is om deze uitdagingen te door-gronden en er proactief op in te kunnen spelen. Een preventieve doorlichting van de organisatie draagt bij een een groeiend zelfbewustzijn, vertrouwen in de eigen kracht van de gemeente én aan een omgeving van continu leren en ontwikkelen. Het voorkomt daarmee een ingrijpende reorganisatie.  

Wendbaar en weerbaar in een steeds veranderende omgeving

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen. 

De check biedt u inzicht in onder andere: 

  • De mate waarin de visie van de gemeente helder en gedragen is binnen de organisatie. 
  • De (dis)balans tussen kerntaken, opgaven en ambities vs. beschikbare middelen. 
  • De sterkten en knelpunten in structuur, sturing, leiderschap, gedrag en werkgeverschap. 
  • De rol in de regio en de verbinding met de samenleving.

Methodologische opzet

Deze preventieve check kent een methodo-logische opzet en daarbij passende aanpak. Afhankelijk van uw specifieke context of wensen om in te zoomen op onderdelen, maken wij deze preventieve check graag op maat voor uw gemeente.

Tien elementen van een vitale gemeente

De preventieve check wordt uitgevoerd op basis van tien elementen. Deze zijn ieder voor zich, maar zeker ook in samenhang met elkaar, essentieel voor het weerbaar en wendbaar functioneren van een gemeente.

Ieder van de tien elementen is uitgewerkt in een set van indicatoren. Per indicator wordt de gemeente (in een vijfpuntsschaal) ‘gescoord’ op de mate van vitaliteit. Dat doen we deels door zelfdiagnose en deels door een expertmatig oordeel, soms in vergelijking met referentiegroepen en benchmarks.

Zo komen we sámen met de gemeente tot een objectieve en onderbouwde preventieve diagnose van de vitaliteit van uw gemeente. Een krachtig inzicht voor een zelfbewuste ontwikkeling.

Benieuwd naar de vitaliteit van uw gemeente? Of wilt u meer informatie over de aanpak of de onderliggende indicatoren die horen bij de tien elementen van de vitale gemeente?

Neem contact op met Ben Maes,

Senior adviseur De vitale gemeente

06 21 35 51 84

of stuur een mail b.maes@en-vdl.nl

& Van de Laar 

Emmasingel 29-11

5611 AZ  Eindhoven

085 – 747 06 18

info@en-vdl.nl

en-vandelaar.nl