Organisaties & leiderschap

Reflectie op inspiratiesessie met Leon Schaepkens 14 februari 2023

Op vrijdag 14 februari 2023 organiseerden & Van de Laar en bureau Schaepkens een inspiratiesessie voor leiders in het publieke domein.

Stan van de Laar en Leon Schaepkens namen ruim 30 leiders mee in hun beelden bij ontwikkelingen in organisatiestructuren, sturingsconcepten én leiderschap. We stonden stil bij de vraag wat de huidige maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities vragen van leiders, om in verbinding te blijven met samenleving, bestuurders en medewerkers.

Een paar reflecties op wat we die ochtend bespraken:

  • Structuur, sturing en leiderschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een vitale organisatie en essentieel voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven.
  • We hebben behoefte aan leiders (voorbeeldgedrag) die invulling geven aan de zes basisbehoeften van de mens: verbondenheid, waardering, veiligheid, grenzen stellen, autonomie en zelfexpressie.
  • De complexiteit van de maatschappelijke opgaven vraagt om een eenvoudige(re) en heldere structuur en sturing, zodat recht wordt gedaan aan de basisbehoeften grenzen stellen, verbondenheid en veiligheid.
  • We zijn van hiërarchische structuren (voor 2020) in de zoektocht naar integraliteit, autonomie en efficiency ‘doorgeslagen’ naar concepten van zelfsturing en complexe matrixen. En zoeken nu naar een nieuw evenwicht: ‘de piramide op de kop’, duidelijkheid en nabijheid in sturing en werkwijzen gericht op de opgaven.
  • Denk als leider vaker: ‘wat zou ons moeder doen?’, aldus (voormalig) provincie- en gemeentesecretaris Ad de Kroon.

Wilt u met u directie- of managementteam eens ‘in house’ meegenomen worden in onze visie op organisatieontwikkeling en leiderschap? Dan gaan Stan en Leon graag eens een dagdeel met jullie in gesprek. Neem gerust contact op met ons secretariaat voor het plannen van een vrijblijvende afspraak.

Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley