Organisaties als ecosystemen

Reflectie op inspiratiesessie met Gerda van Dijk 16 juni 2023

Tijdens onze periodieke inspiratiesessie nam prof. dr. ir. Gerda Van Dijk onze adviseurs én relaties mee in het kijken naar organisaties als ecosystemen. Dit was een inspirerend verhaal, met een aantal lessen voor iedere publieke leider en adviseur:

 • We kijken nog te vaak naar organisaties als “machine”, ontstaan vanuit de industriële revolutie. In organisaties wordt taal gebruikt die daarbij past: “besturing, schakelen, versnellen, afremmen, bijstellen, etc”. Dit suggereert maakbaarheid.
 • We vinden deze gedachte van maakbaarheid comfortabel. Het helpt ons om “grip” te houden op de complexiteit van de vraagstukken en opgaven waarvoor we staan, in de publieke sector.
 • Een organisatie is echter een sociaal construct. Daarom moeten we organisaties veel meer als ecosysteem beschouwen, in plaats van als machine.
 • Kijk dus naar organisaties (zéker ook bij veranderprocessen) vanuit de zeven wetmatigheden binnen ecosystemen:
  • Een grote diversiteit is cruciaal om het ecosysteem te laten voortbestaan.
  • Er is sprake van circulaire causaliteit: door interacties tussen de onderdelen (mensen, teams, afdelingen) binnen het ecosysteem, passen de onderdelen zich voortdurend op elkaar aan.
  • Het is altijd een open systeem: er is interactie met de omgeving en ook daarop past het ecosysteem zich aan.
  • Ashby’s Law geldt in ecosystemen (en dus in organisaties): het systeem kan alleen voortbestaan als de variatie erin gelijk is aan of groter dan zijn omgeving.
  • Ecosystemen hebben historie! De huidige staat van het ecosysteem is gevormd op basis van het verleden. Ofwel, voor het verklaren van het gedrag in organisaties (en interventies daarin) is het essentieel om de historie goed te kennen.
  • Ieder element in het ecosysteem is van belang voor het gedrag van het ecosysteem als geheel.
  • Het ecosysteem heeft emergente eigenschappen. Eigenschappen die spontaan ontstaan door samenvoeging van elementen: ‘het geheel is meer dan de som der delen’. Belangrijk om als adviseur daarnaar te kijken voor krachtige diagnose.
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley