Je hoeft niet de sterkste of de intelligentste te zijn. Zolang je openstaat voor verandering, draag je bij aan maatschappelijke ontwikkelingen.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Zet graag mijn juridische expertise van publiek- en privaatrechtelijke samenwerking in.
  • Help publieke organisaties en samenwerkingsverbanden met governancevraagstukken.
  • Creëer eenvoud, helderheid en transparantie over taken, bevoegdheden en rollen.
  • Zorg voor transparantie, openheid en ontmoeting. Als basis voor gezonde en duurzame samenwerking.
Maartje de Rond

Maartje de Rond

Expertise:

  • Samenwerking & fusie
  • Juridische expertise

Meer over mij

Ik denk positief, creatief en werk graag doelgericht aan oplossingen. Maatschappelijke opgaven waarin samenwerken centraal staat, geven mij energie en plezier! Bijeenbrengen van uiteenlopende belangen, uitgangspunten en wensen. En: continu schakelen tussen inhoud, proces en relatie. Dat is de basis voor mijn advies omtrent samenwerking. Met mijn (juridische) kennis en ervaring werk ik graag mee aan praktische oplossingen die bijdragen aan de samenleving.

Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater

De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). Het college van B&W van Woerden heeft ons gevraagd om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater
Blog
Toekomstbestendig organiseren

De vitale gemeente

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen.

De vitale gemeente
Nieuws
Sociaal domein

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr

Het wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” verplicht gemeenten tot gezamenlijke regionale inkoop van specialistische jeugdzorg via jeugdregio’s. De gemeenten worden verplicht om hun samenwerking te formaliseren op basis van een van de vormen binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.). Een artikel met de samenwerkingsvormen binnen de Wgr. in beeld.

Jeugdhulp: samenwerking via Wgr

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley
Project
Samenwerking & Fusie

Ontvlechting GR BAR-gemeenten

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben als autonome gemeenten hun volledige ambtelijke organisaties gebundeld in de GR BAR-organisatie. Door politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, andere toekomstperspectieven en de behoefte om meer grip op inhoud en financiën te hebben, besluiten de gemeentebesturen de ambtelijke fusieorganisatie te ontvlechten.

Ontvlechting GR BAR-gemeenten
Nieuws
Sociaal domein

Verplichte regionalisering jeugdhulp

Wetsvoorstel “Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen”: over wat het inhoudt, de impact voor gemeenten en over wat gemeenten kunnen doen.

Verplichte regionalisering jeugdhulp