Archieven: Projects

Projectleider herstructurering watertaken

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam werken als opdrachtgevers van de Stichting Waternet aan de herijking van de governance op de watertaken. & Van de Laar vervult de projectleiding binnen de gemeente Amsterdam en geeft samen met een programmateam met waterschap AGV en Waternet uitwerking aan dit governancevraagstuk. Aan de hand van deze impactanalyse komen we in een gezamenlijk proces van AGV, Waternet en Amsterdam tot de best passende voorkeursvariant voor een doelmatige en toekomstbestendige samenwerking op de watertaken.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Evaluatie maatschappelijk beleid Edam-Volendam

De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor de taakuitvoering in het sociaal domein. Gezien de ambitie om één integraal sociaal beleid Samenleving te formuleren, biedt de uitvoering van tussenevaluaties een mooie kans voor een brede, integrale evaluatie van het beleid van de afdeling Samenleving. Wij voeren deze evaluatie uit.

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost Brabant op basis van een centrumregeling samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. De vraag is wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren in termen van robuustheid en duurzaamheid. Wij voeren een evaluatie uit om antwoord te geven op deze vraag.

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

Een krachtige gemeente vraagt om een krachtig samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In de gemeente Geldrop-Mierlo is urgentie en behoefte om met het onderwerp samenspel aan de slag te gaan.  Wij verzorgen opnieuw een dagdeel over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit met behulp van een quickscan ‘Samenspel’ én verdiepende interviews. 

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025. 

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En gelijktijdig het samenspel te verbeteren. Wij begeleiden de gemeente Zaanstad in een organisatie-ontwikkeltraject dat antwoord geeft op deze vraag. 

Management
ondersteuning V&OR Amsterdam

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam staat aan de lat voor het organiseren van de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. In het uitvoeren van deze opgaven is een professionele en wendbare management- en projectondersteuning essentieel. amen met de directie V&OR van de gemeente Amsterdam herijken wij de rolinvulling van de management- en projectondersteuning, om tot een toekomstbestendige inrichting van deze functies te komen.